Administration

All of our projects are developed on the basis of the Content Management Support (CMS) that allows to perform basic administration of the website without any assistance.

The development of the website is completed you will get a Management System Manual + Video Demonstration using a completed project as an example that facilitates realizing and mastering of website operation within the shortest possible period.

The basic administration of the website will allow you to perform the following operations within any assistance:

  • Addition of materials (text and images)
  • Addition of new sections (menu entries)
  • Changing of information in different fields of the site (contacts, etc.)
  • Management of goods or service catalogue (if any)
  • Development of website backup copies

Thus, you are able to execute administration without any assistance or to charge any corporate employee who has basic knowledge of computer and Internet operation to do that.

In case you have no time to administrate the website by yourself or it is planned to add large amount of information — we can take up administration and support of the project.

Чтобы быстрее определить, какой сайт Вам нужен и понять друг друга, по возможности детально опишите Ваш проект и пришлите следующую базовую информацию:

 1. Название и описание сайта, сфера деятельности
Например: сайт "Baltic Accounting", предлагаем бухгалтерские услуги в Латвии, для небольших компаний. Дополнительно консультируем по юридическим вопросам. так же предлагаем обучающие курсы и семинары в небольших группах.

 2. Количество разделов на сайте
Например: главное меню – О компании, Услуги, Полезно знать, Контакты
Меню услуг – Бухгалтерские услуги, Юридические услуги, Консультации, Обучение.

 3. Количество языков сайта
Например: английский, латышский, русский.

 4. Технические решения
Например: нужен каталог товаров, слайдшоу с акциями, форма связи, карта с адресом, социальные иконки, онлайн консультант (чат) и т.д.

 5. Материалы 
Примечание: желательно, чтобы у Вас уже имелись материалы для сайта (разделов сайта), будет плюсом, если пришлете их сразу - это поможет более точно оценить стоимость работ, а так же ускорить сам процесс разработки.

Lai ātrāk noteiktu, kāda mājas lapa jums ir vajadzīga, un labāk abpusēji saprastos, pēc iespējas sīkāk aprakstiet jūsu projektu un nosūtiet šādu pamatinformāciju:

 1. Mājas lapas nosaukums, darbības joma
     Piemēram: mājas lapa „Baltic Accounting”, piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus
     nelieliem uzņēmumiem Latvijā. Papildus konsultācijas juridiskos jautājumos.
     Kā arī piedāvājam apmācību kursus un seminārus nelielām grupām.

 2. Mājas lapas sadaļu skaits
     Piemēram: galvenā izvēlne  – Par kompāniju, Pakalpojumi, Noderīgi, Kontakti
     Pakalpojumu izvēlne  – Grāmatvedības pakalpojumi, Juridiskie pakalpojumi, Konsultācijas, Apmācības

 3. Mājas lapas valodu skaits
     Piemēram: angļu, latviešu, krievu.

 4. Tehniskie risinājumi
     Piemēram: nepieciešams preču katalogs, slaidrāde ar akcijām, sazināšanās forma,
     karte ar adresi, sociālās ikonas, tiešsaistes konsultants (tērzētava) un tml.

 5. Materiāli 
     Piezīme: vēlams, lai jums jau būtu mājas lapai (tās sadaļām) nepieciešamie materiāli,
     būtu ļoti labi, ja jūs tos varētu atsūtīt uzreiz – tas palīdzēs daudz precīzāk izvērtēt darbu
     izmaksas, kā arī paātrināt pašu izstrādes procesu.

To define what kind of the website you need and to understand each other as soon as possible, please describe in details your Project and send us the following information:

 1. Name and description of the site, field of activities
     For example: Baltic Accounting website, officering accounting services in Latvia to small companies.
     We also offer training courses and workshops in small groups.

 2. Number of website sections
     For example: main menu – Company, Services, Useful information, Contacts
     Service menu – Accounting services, Legal services, Consultations, Training.

 3. Number of website languages
     For example: English, Lettish, Russian.

 4. Technical solutions
     For example: product overview, slide show with actions, communication form,
     map with an address, social icons, online adviser (chat), etc. are required.

 5. Articles
     Note: it is desirable that you have articles for the site (website sections),
     sending the articles to us will be an advantage – it will help to estimate cost of the work
     and to speed up development itself.